Xuân Bắc và cuộc chiến viễn thông – Xem đi xem lại vẫn cười đau bụng