Một khi các “hoàng thượng” đã bựa thì sen chỉ có nước cười bò